Wok to Walk Hashmonaim

住所

86 Hashmonaim Street
6936171 Tel Aviv-Yafo
Tel Aviv
IL
経路案内